ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1.     AFSPRAAK VOOR COACHING, ENERGETISCHE SESSIE, HSP-MASSAGE, READING, OPGAVE ALS DEELNEMER
                         AAN DE VROUWENCIRKEL
1.1.      Op het moment dat de afspraak is gemaakt, ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de betaling van het
             verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 2.     BETALING
2.1.      Je kan contant of via een betaalverzoek betalen. Ook is betaling door het ontvangen van een factuur mogelijk.
2.2.      De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen. Per termijn breng ik € 15,50 administratiekosten in rekening en
             bereken ik 21% btw. 
2.3.      Ik hanteer een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum.
2.4.      Heb je na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvang je een eerste herinnering en met 22 dagen (na
             factuurdatum) een tweede herinnering.
2.5.      Heb je na de tweede herinnering nog niet betaald, ontvang je van mij een ingebrekestelling. Ik geef opdracht aan een
             incassobureau om dit bedrag voor mij te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden bij
             jou in rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.     ANNULEREN 
3.1.      Ik heb het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
             3.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
3.2.      Als jij jouw afspraak wil annuleren, stuur je mij een e-mail of whatsapp-bericht. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend
             voor het tijdstip van annulering.
             Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
             3.2.1.   Annuleringskosten:
                          Tot 48 uur vòòr aanvang afspraak                                                          - geen
                          Bij afzegging/verplaatsing binnen 48 uur zonder dringende reden   - € 25,50
                          Bij afzegging/verplaatsing binnen 48 uur met dringende reden        - geen
                          Bij het niet tijdig annuleren / verplaatsen en/of verschijnen betaal je het gehele tarief.
3.3.      Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door mij op tijd en in goede orde is
             ontvangen.

ARTIKEL 4.     VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1.     Ik ben niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak, noch
            voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
            van mij.
4.2.     Eventuele aansprakelijkheid van mij is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt tot
            het bedrag dat in het betreffende geval door mijn verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
            maximum geldt.

ARTIKEL 5.     KLACHT
5.1.     Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 24 uur na ontstaan hiervan. De indiener van
           de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 9.     GEHEIMHOUDING
9.1.     Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar.
            Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 10.   ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
10.1.   Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van mijn privacyverklaring en met
            de inhoud ervan akkoord te gaan.

*

PRIVACYVERKLARING

Ik verwerk persoonsgegevens over jou. Dit doe ik omdat je gebruik maakt van mijn producten en/of diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Ik vind het fijn dat je weet hoe ik met jouw persoonsgegevens omga en ik wil hier open en transparant in zijn.

Welke gegevens verwerk ik?
* Voor- en achternaam
* Bedrijfsnaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld een product en/of dienst te bestellen, in correspondentie     
   en/of telefonisch
* Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
* Registratie voor coachafspraken / energetische en intuïtieve sessies, geven van vrouwencirkels, kopen van een product, lezingen,
   workshops etc.
* Het afhandelen van jouw betaling
* Verzenden van een nieuwsbrief
* Je te kunnen bellen als het nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren
* Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en/ producten
* Om diensten bij je af te leveren
* Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals administratie en belastingaangifte

Hoe lang bewaar ik gegevens?

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Je kan je te allen tijden uitschrijven van de e-maillijst of aangeven dat jouw persoonsgegevens verwijderd mogen worden, door mij een e-mail te sturen.

Deel ik jouw persoonsgegevens met anderen?
Nee, ik doe dit niet. Ook verkoop ik jouw persoonsgegevens niet aan derden.
Wel deel ik dit als er een betaling verwerkt wordt of bij het doen van de boekhouding.

Kan jij jouw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Ja, die mogelijkheid heb je.
Als je dit wil, kan je mij een e-mail sturen met jouw verzoek. Ter bescherming van jouw privacy vraag ik jou wel een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen.
Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen 8 dagen.

Beveiliging
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik sla geen persoonsgegevens op op mijn website.