ALGEMENE VOORWAARDEN 

ARTIKEL 1 - AFSPRAAK VOOR COACHING, ENERGETISCHE SESSIE, INTUITIEVE MASSAGE, READING, BESTELLEN VAN             
                       ARTIKELEN
1.1.        Op het moment dat de afspraak is gemaakt en of je een bestelling hebt geplaatst, ga je akkoord met de algemene
               voorwaarden en de betaling van het verschuldigde bedrag.

ARTIKEL 2.          BETALING
2.1.       Je kan contact betalen, per pin of ik stuur een factuur.
2.2.       De mogelijkheid bestaat om in termijnen te betalen.
2.3.       Ik hanteer een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
2.4.       Heb je na het verstrijken van de betalingstermijn niet betaald, ontvang je een eerste herinnering en met 21 dagen (na
              factuurdatum) een tweede herinnering.
2.5.       Heb je u na de tweede herinnering nog niet betaald, ontvang je van mij een ingebrekestelling. Ik geef de opdracht aan
              een incassobureau om dit bedrag voor mij te ontvangen. Alle extra bijkomende kosten die dit met zich meebrengt, worden
              bij jou in rekening gebracht. Ook eventuele kosten van een advocaat en/of gerechtelijke procedure zijn voor jouw rekening.

ARTIKEL 3.          ANNULEREN 
3.1.       Ik heb het recht een afspraak te annuleren als daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte of overmacht:
              3.1.1.     Jouw afspraak wordt verzet.
3.2.       Als jij jouw afspraak wil annuleren, stuur je mij een e-mail of whatsapp-bericht. Daarbij is de datum van ontvangst bepalend
              voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van dit tijdstip worden er wel/geen annuleringskosten in rekening gebracht.
              3.2.1.     Annuleringskosten:
                             Tot 48 uur vòòr aanvang afspraak                                                             - geen                
                             Bij afzegging / verplaatsing binnen 48 uur zonder dringende reden    - € 25,50
                             Bij afzegging / verplaatsing binnen 48 uur met dringende reden         - geen
                             Bij het niet tijdig annuleren / verplaatsen en/of verschijnen betaal je het uurtarief van € 66,50
3.3.       Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of jouw annuleringsverzoek door mij op tijd en in goede orde is
              ontvangen.
3.4.       Een door jou geplaatste bestelling kan geannuleerd worden als het door jou bestelde artikel of artikelen op voorraad is /
              zijn.
3.5.       Wil je een set (meditatiekussens, edelstenenset, set van abalone-schelp met edelsteen-geode etc.) bestellen en is deze
              niet meer in zijn geheel (dus deels) op voorraad, laat ik jou dit weten. Ga je hiermee akkoord en ik bestel het ontbrekende
              artikel (of artikelen) is het niet mogelijk om de bestelling te annuleren. Je bent dan alsnog verplicht om de set af te nemen 
              en te betalen.

ARTIKEL 4.          VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
4.1.       Ik ben niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor letsel en/of schade, van welke aard ook, ten tijde van de afspraak,
              noch voor verlies of beschadiging van eigendommen, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove
              schuld van mij.
4.2.       Eventuele aansprakelijkheid van mij is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is ook te allen tijde beperkt                  tot het bedrag dat in het betreffende geval door mijn verzekeraar wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger
              maximum geldt.

ARTIKEL 5.          KLACHT
5.1.       Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden binnen 48 uur na ontstaan hiervan.
              De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

ARTIKEL 9.          GEHEIMHOUDING

9.1.       Alle partijen zijn beiden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij hebben gedeeld met elkaar.
              Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door 1 van de partijen is medegedeeld.

ARTIKEL 10.       ALGEMENE VOORWAARDEN, PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY-VERKLARING
10.1.     Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je op de hoogte te zijn van mijn privacy-beleid en met
              de inhoud ervan akkoord te gaan.